Sunday, 11 December 2011

Perkataan Digraf

Perkataan diftong dan vokal berganding

Kemahiran Membaca

2. Kemahiran Membaca
2.1 DEFINISI MEMBACA
Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic . Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima.

Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu.

Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan, mengamati serta memahamkan kandungannya.


KESIMPULANNYA:

Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara, memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid.

2.2 PROSES BACAAN

2.2.1. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN)
a. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang.
b. Pendengaran : Pendengaran yang jelas.

2.2.2. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL)

a. Diskriminasi: Mengecam, mencari dan membezakan / mengasingkan.
b. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih.
c. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar.
d. Turutan : Memahami giliran, urutan dan sekuan.
e. Sintesis : Membuat kesimpulan

2.2.3. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK)

a. Seni bahasa : Mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

2.2.4. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF)

a. Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman.

2.3. KESEDIAAN MEMBACA

Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran
yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu.

2.3.1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA

2.3.1.1.KEADAAN FIZIKAL
- Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang.
- Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik.
- Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu.
- Umur: Peringkat umur yang berbeza.
- Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca.
- Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya.
- Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am.2.3.1.2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN
Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai.

2.3.1.3. EMOSI, MOTIVASI DAN SAHSIAH

- Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi.
- Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca .
- Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal, murung, tidak suka bercakap dan lain-lain.

2.3.1.4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF:

- Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza.

2.3.1.5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN)

- Diskriminasi Penglihatan.
- Diskriminasi Pendengaran.

2.3.1.6PENGUASAAN BAHASA

- Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak, rasa dan cita rasa.


2.4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN

2.4.1 BENTUK HURUF

- Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya.
- Huruf terbalik.
- Bunyi huruf yang seakan-akan sama.
- Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya.
- Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda.
- Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah.


2.4.2 PERINGKAT SUKU KATA

- Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup.
- Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.
- Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata.
- Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.
- Salah memecah / membatang suku kata.
- Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata.
- Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding.
- Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal.
- Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan.

2.4.3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN

- Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan.
- Mengeja sebelum membaca.
- Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut.
- Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan
- Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan.
- Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya.
- Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.
- Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama.
- Menyebut perkataan mengikut loghat.

2.4.4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT

- Menggantikan perkataan dengan perkataan lain.
- Tertinggal.
- Pembalikan perkataan.
- Mengulang.
- Merangkak-rangkak.
- Membaca mengikut loghat.

2.4.5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA

- Mengenal pasti kanak-kanak.
- Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut.
- Susun strategi pemulihan.
- Pelaksanaan.
- Penilaian

Kemahiran Lisan

1. Kemahiran Lisan
1.1 PENGENALAN

Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Jika ditinjau dengan teliti, dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur. Kanak-kanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya. Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang.


1.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN

KEMAHIRAN MENDENGAR

Apabila seseorang itu mendengar, dia seharusnya dapat mengecam, mengenal dan mengamatinya; Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktor-faktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh:

- Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa.
- Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa.
- Memahami perkataan, konsep dan kemahiran mendengar perkataan.
- Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa.
- Mendengar secara kritikal.
- ” auding”
- Mengikut arahan.
- Memahami urutan atau sekuan.
- Mengingat kembali.
- Menentukan idea utama / terpenting.
- Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan.


KEMAHIRAN BERTUTUR

Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi, nada (tekanan suara ), jeda serta helaan yang betul. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. Bagi setengah-setengah bahasa, perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna.

Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik, licin dan lancar. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran.


1.3: KEPENTINGAN LISAN


Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanak-kanak membaca dan menulis.

Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar, mengajuk dan seterusnya bercakap. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan.

Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. Dengan itu mereka akan lebih berani, sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain.

Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu, dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas, sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas.

Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan, intonasi dan tekanan suara. Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik.

Struktur ayat, pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh.

Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar.


1.4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN


Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan.

Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka, membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk:

- Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa.
- Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa.
- Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat.
- Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran.
- Mendengar secara kritikal.

Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman-rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid.

Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”.1.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN

1.5.1. Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh murid-murid.

1.5.2. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid.

1.5.3. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid.

1.5.4. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran..

1.5.5. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta.

1.5.6. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran.

1.5.7. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk, pertandingan dan sebagainya.1.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN

1.6.1. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian :

1.6.1.1. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan, bernas dan mudah. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang, tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.

1.6.1.2. Pilih, susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.

1.6.1.3. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu.

1.6.1.4. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal.

1.6.1.5. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri.

1.6.1.6. Ketika menyampaikan pengajaran, penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan :

o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian.
o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika.
o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur.

1.6.1.7. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja.

1.6.1.8. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid.

1.6.1.9. Semasa murid-murid meniru sebutan, guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan, pembetulan hendaklah dibuat secara spontan.

Mari BernyanyiAbangku Pulang dari Kota

Abangku pulang dari kota
Abangku belikan kereta
Proton Persona warna merah
Kami dibawa ke sekolah

Pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon
Kereta abangku berbunyi
Marilah adik mari naik
Kita ke kampung jumpa nenek

Mari BernyanyiMari Tanam Sayur

Marilah kawan
Kita tanam sayur
Sayur kita segar
Di atas tanah gembur

Di tanah gembur
Baja kita tabur
Sayur hidup subur
Kita pun rasa syukur

Can mali can oi hoi
Can mali can oi hoi
Can mali can mari kita berkebun

Can mali can oi hoi
Can mali can oi hoi
Can mali can marilah tanam sayur

Jenis Sayur-sayuran

Sayur-sayuran

Mari BernyanyiKebun Datuk

Ini kebun datuk
Tanam banyak sayur
Ada terung, kangkung
Kentang, kailan, peria

Kucai, tauge, serai
Semua hidup subur
Datuk pandai jaga
Sayur segar semua

(korus)
Lengkuas, sengkuang
Murah harganya
Brokoli, saderi
Sedap dimakan
Hei

(Ulang rangkap 1 & 2)

1. Bimbing murid membaca seni kata lagu.
2. Guru bersama-sama dengan murid menyanyikan lagu mengikut melodi lagu "Tiga Kupang" sambil menggerakkan badan.
3. Guru memberi contoh perkataan yang mengandungi digraf, konsonan bergabung, diftong dan vokal berganding.
4. Murid menyanyikan lagu dengan jelas secara didik hibur.

Mari Bernyanyi1. Bimbing murid membaca dan memahami seni kata lagu dengan memberi fokus kepada perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup.
2. Perdengarkan lagu "Trek Tek Tek"
3. Kaitkan seni kata lagu dengan alam ciptaan Tuhan.
4. Minta murid menyanyikan lagu dengan menggayakan aksi bagi perkataan yang dicetak tebal.

Sungai Kita


Sungai bersih cantik sekali trek, tek, tek
Air jernih memikat hati trek, tek, tek
Mari kawan marilah mandi
Di dalam sungai nyaman sekali trek, tek, tek

Air sungai sejuk sekali trek, tek, tek
Mengalir deras setiap hari trek, tek, tek
Marilah kawan-kawanku mari
Sungai patut kita cintai ...trek, tek, tek

Friday, 9 December 2011

Negara KitaNegaraku

Negaraku
Tanah tumpahnya darahku
Rakyat hidup bersatu dan maju

Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan
Raja kita selamat bertakhta

Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan
Raja kita selamat bertakhta

Dengar, Sebut dan NyanyikanLurus Barisan

Mari angkat tangan kanan
Mari angkat tangan kiri
Letak atas bahu kawan
Sama-sama suka hati

Mari lihat arah kanan
Mari lihat arah kiri
Lurus barisan sebelah kanan
Lurus barisan sebelah kiri

Berdiri tegak pandang depan
Siap sedia dengar ucapan
Lagu Negaraku kita nyanyikan
Penuh semangat kebangsaan

1. Bimbing murid membaca lirik lagu "Lurus Barisan".
2. Murid mendengar dan memberikan respons secara gerak laku terhadap arahan.
3. Murid menyanyi sambil beraksi mengikut melodi lagu "Ikan Kekek".

Kata Adjektif

Ayat DasarThursday, 8 December 2011

Mari BernyanyiMurid-murid, ingatkah pesanan cikgu tentang cara menjaga kebersihan? Inilah caranya.

Inilah cara gosok gigi
Gosok gigi dan berus gigi
Inilah cara berus gigi
Gigi putih dan bersih

Inilah cara sikat rambut
Sikat rambut dan ikat rambut
Inilah cara sikat rambut
Rambut bersih dan kemas

Inilah cara basuh tangan
Basuh tangan dan cuci tangan
Inilah cara basuh tangan
Tangan bersih dan harum

1. Guru bimbing murid membaca seni kata lagu mengikut gaya penceritaan dengan menggunakan gerak badan secara kreatif.
2. Guru memperkenalkan kata hubung "dan" dalam ayat.
3. Guru perdengarkan lagu "Here We Go Round The Mulberry Bush".
4. Murid-murid diminta menyanyikan lagu semula dengan menggantikan kata hubung "dan" yang berwarna dalam seni kata lagu dengan kata hubung "atau".

Imbuhan Akhiran -an

Imbuhan Awalan

Saya Sihat

Mari Dengar CeritaBen Li dan kawan-kawannya suka bernyanyi. Mereka bernyanyi sambil bertepuk tangan. Mereka juga hentak kaki dan petik jari. Akhir sekali, mereka sebut hore. Mereka berasa seronok. Mari kita menyanyi bersama-sama dengan Ben Li dan kawan-kawannya.

Kalau rasa gembira, tepuk tangan (2 kali)
Kalau rasa gembira, beginilah caranya
Kalau rasa gembira, tepuk tangan

Kalau rasa gembira, hentak kaki (2 kali)
Kalau rasa gembira, beginilah caranya
Kalau rasa gembira, hentak kaki

Lagu Nenek Si Bongkok TigaLayang-layang

Mari kawan mari semua
Lihat kawan nun di sana
Layang-layang di udara
Terbang tinggi di angkasa

Layang-layang cantik sekali
Kecil besar warna-warni
Ekor panjang macam tali
Kita melihat suka hati

1. Murid-murid diminta membaca seni kata lagu dengan suara yang kuat.
2. Murid-murid dibimbing guru menyanyikan lagu dengan betul mengikut melodi lagu "Nenek Si Bongkok Tiga" sambil bertepuk tangan secara didik hibur.

Mari BerhiburSaya suka bernyanyi
Lagu yang ria ini
Saya berhibur hati
Saya tak rasa sepi

Marilah kawan-kawan
Mari kita bernyanyi
Saya bertepuk tangan
Kamu hentakkan kaki

Usah bersedih hati
Nanti ______ yang rugi

Murid-murid diminta menyebut Kata Ganti Nama Diri dan membaca seni kata lagu.

Murid-murid nyanyikan lagu mengikut melodi lagu "Twinkle Twinkle Little Star"

Kata Ganti Nama Diri

perkataan vokal berganding

Mari BernyanyiGuru bimbing murid menyebut lirik lagu "Jiran Saya" dan bimbing murid menyanyikan lagu "Jiran Saya" mengikut melodi lagu "Burung Kakak Tua".

Jiran Saya
Saya ada jiran
sungguh baik hati
Melayu, Cina, India
hidup bersatu hati

Saya ada jiran
tinggal satu taman
hidup penuh sopan
semua jadi teman

KATA NAMA

Kata nama terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:
(a) Kata Nama Am
(b) Kata Nama Khas
(c) Kata Ganti Nama

KATA NAMA AM

1. Kata nama am digunakan untuk menyebut nama sesuatu yang bernyawa dan tidak bernyawa secara umum.

2. Contoh kata nama am:

Manusia -Ibu, adik, kawan, petani, guru
Haiwan -Kucing, ayam, harimau, buaya, arnab
Tumbuh-tumbuhan -Pokok, padi, bunga, daun, kubis
Benda -Pensel, buku, meja, kasut, komputer
tempat -Dewan, rumah, pejabat, padang, bilik darjah

3. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil dalam ayat kecuali pada permulaan ayat.

KATA NAMA KHAS

1. Kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk menamai sesuatu benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa secara khusus.

2. Contoh katanama khas:

Manusia -Mustafa, Tan Shiuan Huey, Rosamund
Haiwan -Si Tompok, Pak Belang, Si Jalak
Benda -Faber Castell, Bata, Proton Waja
tempat -Kuala Lumpur, Selangor, Jepun

3. Huruf awal bagi kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar.

KATA GANTI NAMA

Kata ganti nama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama.
Kata ganti nama terbahagi kepada lima jenis, iaitu:
(a) kata ganti nama diri
(b) kata ganti nama tunjuk
(c) kata ganti nama tanya
(d) kata ganti nama tempat
(e) kata ganti nama tak tentu

Saturday, 29 October 2011

Seronoknya Belajar Tatabahasa Tahap 1 (Preview for CD-ROM content)

Literasi Bahasa Melayu

KAEDAH FONETIK

Aktiviti Pemulihan dan Pengayaan

aktiviti pemulihan dan pengayaan

Friday, 28 October 2011

Didik Hibur

DIDIK HIBUR 2011

Monday, 24 October 2011

Latihan

Permainan Suku Kata Terbuka

Aktiviti Menulis Perkataan Yang Sesuai Dengan Gambar

Aktiviti Isi Ruang Kosong

Aktiviti Padankan gambar Dengan Perkataan Yang Sesuai

Aktiviti Suku Kata

Aktiviti Huruf

Aktiviti Mewarna Huruf Vokal

Latihan Memadankan Huruf Vokal dengan gambar yang sesuai

Aktiviti mengenal Huruf-huruf Vokal

Mari BernyanyiInilah melodi lagu "Air Pasang Dalam"
Murid-murid bolehlah menyanyikan lagu "Rumah Saya" mengikut melodi ini.
Murid-murid boleh juga menyebut lirik lagu sambil melakukan aksi.

Rumah Saya

Saya ada rumah
Di tepi desa sana
Rumah itu indah
Semua orang suka

Oh rumahku indah
Dibuat oleh ayah
Saya sangat suka
Rumahku sangat indah

Mari BernyanyiMurid-murid boleh menyanyikan lagu mengikut melodi lagu ini dengan menukarkan seni kata lagu kepada:

Keluarga Saya

Saya ada datuk nenek
i, a, i, a, o
Sayang ibu sayang bapa
i, o, i, e, u
Itu adik abang kakak
i, u, i, u, o
Saya sayang semuanya
i, a, i, a, o

Huruf abjad kecil bergambar

Sunday, 16 October 2011

TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


DEFINISI


 • Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya.
 • Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.
 • Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.
 • Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.
  Teknik-teknik Pengajaran Bahasa
 1. Teknik main peranan
 2. Teknik permainan bahasa
 3. Teknik latih tubi
 4. Teknik bercerita
 5. Teknik inkuiri
 6. Teknik perbahasan
 7. Teknik kuiz
 8. Teknik sumbangsaran
 9. Teknik soal jawab
 10. Teknik simulasi
 11. Teknik drama
 12. Teknik perbincangan
 13. Teknik forum
 14. Teknik dialog
  TUJUAN TEKNIK
  1. Menarik Minat murid
  2. Mengekalkan perhatian
  3. Membangkitkan ras ingin tahu
  TEKNIK LATIH - TUBI
 • Teknik latih tubu adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.
 • Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya.
 • Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu
 • Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting.
 • Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu.
 • Berasakan pengajaran bahasa dengar dan sebut (audiolingual) yang biasanya digunakan dalam pengajaran bahasa kedua.
 • Mengikut teknik ini, perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu :
 1. Sebutan (accent)
 2. -menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.
 3. Tatabahasa (grammer)
 4. -penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek.
 5. Perbendaharaan kata (vocabulary)
 6. -meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu.
 7. Kefasihan (fluency)
 8. -menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya.
 9. Kefahaman (comprehension)

-latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.
 • Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz.
 • Antara kelemahan tekni ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid.
 • Namun begitu, teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan.
  TEKNIK SIMULASI
 • Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu atau tugasan semula.
 • Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting.
 • Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.
 • Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis.
 • Dapat menwujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.
  TEKNIK MAIN PERANAN
 • Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.
 • Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan.
 • Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip, dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan.
 • Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya.
  TEKNIK SUMBANGSARAN
 • Teknik ini dikenali juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea.
 • Boleh didekati sebagai aktiviti permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktiviti perbincangan yang lebh serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah, universiti dan latihan profesional.
 • Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kretif dan bukan pembelajaran secara analitis.
  Tujuan Sumbangsaran
 • Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid
 • Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas
 • Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum.
 • Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak
 • Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan
 • Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea
 • Suasana perbincangan yang tidak formal hemdaklah diwujudkan.
 • Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi
 • Digalakkan menggunakan prinsip 5W ( What? Why? Who? Where? How? )
 • Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik
 • Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan
   
TEKNIK PERMAINAN BAHASA
 • Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.
 • Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.
 • Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
 • Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu :
 • merangsang interaksi verbal pelajar
 • menambah kefasihan dan keyakinan
 • menyediakan konteks pembelajaran
 • bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan
 • bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan
   
TEKNIK SOAL – JAWAB
 • Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan
 • Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.
 • Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya.
 • Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.
 • Tujuan utama teknik soal jawab ialah :
 1. Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid
 2. Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis.
 3. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.
 • Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.
  TEKNIK BERCERITA
 • Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.
 • Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan.
 • Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dikalangan pelajar.
 • Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata.
 • Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.
 • Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah :
 • Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian, sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan.
 • Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa.
 • Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting.
 • Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.
 • Guru bercerita dalam keadaan yang selesa.
 • Guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar atau lain-lain BBM.
 • Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.
  TEKNIK DRAMA
 • Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual.
 • Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.
 • Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang pelajar untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya.
 • Pelajar bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan, memberi dan berkongsi sesuatu.
 • Drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran.
 • Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada pelajar, disamping dapat menyuburkan sahsiah pelajar.
  TEKNIK INKUIRI
 • Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat.
 • Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah.
 • Dapat menimbulkan daya refleksi dikalangan pelajar.
 • Merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. Oleh itu, ia dapat melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan.
 • Ciri lain yang terdapat dalam teknik ini termasuklah memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.
 • Pengendalian teknik inkuiri ialah :
  1. Proses mengenali masalah
  2. Mengkaji ramalan
  3. Mengumpul maklumat
  4. Menganalisis
  5. Membuat rumusa
  TEKNIK PERBINCANGAN
 1. Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas (Kementerian Pendidikan 1990:85).
 2. Teknik perbincangan adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.
 3. Melibatkan aktiviti perbincangan antara pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu perkara atau topik yang diberi. Misalnya bermesyuarat, forum, seminar, bengkel, bahas dan debat.
 4. Dalam perbincangan ini akan memberi peluang dan ruang bagi mereka untuk bercakap terutama dalam aktiviti separa formal. Latihan sebegini bukan sahaja sekadar mempertajamkan minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat.
 5. Peranan guru akan berubah-ubah kerana aktiviti ini dikendalikan oleh pelajar sendiri.
 6. Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut :
 7. Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan.
 8. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dijalankan dan dicapai.
 9. Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan.
 10. Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain, menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala kearah perkara yang betul.
 11. Setelah tamat perbincangan guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Hasil perbincangan boleh dicatatkan dipapan tulis mengikut mana-mana yang penting. Setelah dibincang guru bolehlah menjalankan aktiviti penulisan dan sebagainya.
  TEKNIK FORUM
 1. Forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukan pendapat tentang sesuatu tajuk, dimana ia dijalankan secara formal.
 2. Teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai, di mana pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan rasional.
 3. Untuk menjayakan aktiviti ini, tajuk forum yang dipilih haruslah mudah, menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar.
 4. Persediaan yang rapi perlu dibuat sama ada sebelum, semasa dan selepas aktiviti.
TEKNIK PERBAHASAN
 1. Bahas ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun.
 2. Teknik perbahasan ini sesuai diajar untuk semua peringkat pelajar di sekolah menengah.
 3. Antara manfaat teknik ini ialah :
 4. Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan
 5. Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur
 6. Menguasai kemahiran berbahasa dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.
 7. Mengemukakan hujah secara rasional, kritis dan kreatif.
 8. Melatih kemahiran mendengar, menaakul, berhujah dan membidas.
 9. Guru perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memupuk kebolehan berbahas di kalangan pelajar.
 10. Perkembangan kebolehan berbahas dengan sendirinya akan membawa kepada perkembangan kemahiran berbahasa, perkembangan mental yang positif, peningkatan ilmu dan pemupukan sifat-sifat kepimpinan.
TEKNIK KUIZ
 • Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B.B.C).
 • Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu.
 • Tujuannya ialah :
 • Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu.
 • Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira.
 • Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki.
 • Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru.
 • Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat.
 • Terdapat 2 bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu :
 • Ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan, perkembangan dan penutup. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan, penggayaan, pemulihan dan pengukuhan.
 • Kuiz sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara pelajar.

Wednesday, 5 October 2011

Bagaimana?!


Suatu ketika dahulu......Project Leader, Engineer, Programmer, SalesExecutive......Mereka ini murid-murid guru masa persekolahan! Suatu masa nanti, murid-murid kita akan menjadi orang-orang yang berguna dan berjaya di masyarakat serta kerjaya!

Thursday, 29 September 2011

Cabaran Guru Kini......


    Guru ibarat lilin yang sanggup membakar diri yakni berkorban untuk menerangi orang lain. Namun pada hari ini pelajar dilihat banyak mempengaruhi perwatakan guru. Perlakuan dan didikan ibu bapa terhadap anak-anak mereka mempengaruhi perlakuan pelajar terhadap guru-guru mereka.